Reps and Territories

Kansas + West Missouri

Kate Jones

Missouri

St. Louis & Eastern
Erin Anderson

Texas

Austin, San Antonio & South TX
Katie Shumate

Texas

Austin, San Antonio & South TX
Holly Hopkins

Texas

Dallas & East Texas
Tara Navin

Texas

Dallas & East Texas
Ronda Schrader

Texas

Fort Worth & NW Texas
Heather Turner

Texas

Fort Worth & NW Texas
Allison Hart

Texas

Houston & Coastal Texas
Donna Singer

Texas

Houston & Coastal Texas
Karen Cliett

Texas

West Texas
Brooke Carlisle